หน้าหลัก ทรัพยากรสารสนเทศ บริการ ถามตอบ ติดต่อเรา สำนักวิทยบริการฯ

ddddddd

 
งานวารสาร
งานโสตทัศนวัสดุ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครือข่ายพัฒนาครูฯ
แหล่งเรียนรู้กฎหมาย
ข้อมูลท้องถิ่น จ.มหาสารคาม
จดหมายเหตุ มรม.
ภูมิปัญญามหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูลออนไลน์
วิทยานิพนธ์และงานวิจัย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 

 
 ออนไลน์
1  คน
 ทั้งหมด
 0008459  คน
เริ่มนับเมื่อ 04-04-2008
 
<<<<ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณที่ใช้บริกา>>>>  
 

      งานบริการอ้างอิงและสารสนเทศ ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการงานอ้างอิงและช่วยเหลือการค้นคว้าสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอกทั่วไป ภายในชั้น 5 นี้จัดเป็น Silent Zone เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าด้วนตนเองและรายกลุ่ม มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้เพื่อให้ใช้ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

 


  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 .(2546). กรุงเทพฯ :  นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

          พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 เป็นพจนานุกรมภาษาไทยฉบับที่เป็นทางการ  ดำเนินการโดยคณะกรรมการชำระพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน โดยมีการแก้ไขปรับปรุงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษา 6 รอบ. 

ภูริทัต รัศมีเพชร. บันทึกประวัติศาสตร์ที่โลกไม่ลืม 25 พระราชอาคันตุกะร่วมถวายพระพรชัยมงคล. 
                    กรุงเทพฯ : กู๊ดมอนิ่ง, 2549.

       เป็นหนังสือที่รวบรวมภาพประวัติศาสตร์ของงานเฉลิมฉลอง ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รวมไปถึงพระราชประวัติย่อของพระประมุขและผู้แทนพระองค์ สถานที่ตั้ง พื้นที่ ประชากร ของแต่ละประเทศอีกด้วย.

 


 
งานบริการอ้างอิงและสารสนเทศ
ตั้งอยู่ ชั้น 5 อาคารบรรณราชครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 0-4374-2616